Das Miele Center Resch Team

Miele Center Resch Team Das Miele Center Resch Team: (von links nach rechts)
Alois Resch, Barbara Resch, Lisa Reiterer, Mario Resch, Melanie Heinzl, Robert Heinzl (beide Tischlerei Heinzl)
Miele Center Resch Team Das Verkaufsteam: (von links nach rechts)
Lisa Reiterer, Barbara Resch