Das Miele Center Resch Team

Miele Center Resch Team Das Miele Center Resch Team: (von links nach rechts)
Barbara Resch, Servicetechniker Kurt Heinzl, Lisa Reiterer, Alois Resch, Irene Schwarz, Mario Resch
Miele Center Resch Team Das Verkaufsteam: (von links nach rechts)
Irene Schwarz, Barbara Resch, Lisa Reiterer